Đà Lạt Vietnam

Đền nhiều nhất ở Đà Lạt

  • Thánh thất Đa Phước

    Ngôi thánh thất tuyệt đẹp này là một trong những thánh thất của Đạo Cao Đài, một tôn giáo pha trộn nhiều niềm tin khác nhau đến mâu thuẫn: Công giáo, Phật giáo và Ấn giáo được kết hợp với nhau, thượng tôn nguyên lý độc thần. Quần thể kiến trúc rộng đến 1.627m² trên tổng diện tích là 14.774m² ...