Phú Quốc Vietnam

Temples and Pagodas on Phu Quoc Island

Đền nhiều nhất ở Phú Quốc

  • Dinh Cậu

    Dinh Cậu nằm trên nghềnh đá nhô ra biển tại cửa sông Đông Dương. Được xây năm 1937, có vai trò nửa là ngôi đình thờ Bà Thủy và Cậu Tài, nửa là ngọn hải đăng, Dinh Cậu được dân đi biển địa phương tôn kính và thường đến cầu bình an trước khi ra biển.